حسین سکان موسس و رئیس هیئت مدیره

ارسلان یادپران مدیر عامل
کارشناس فروش آقای سعید محمودی
خانمها حیاتی ،افشار و شهریاری
واحد حواله آقای محمد چمنی
واحد بازرگانی آقای یوسف آرن
نماینده ارزی آقایان مرتضی حیدر ، صالح سکانیوند
مسئول دفتر خانم علیزاده
تحصیلدار آقای عیسی پیونده
نرم افزار رضا بابایی